Tłumacz przysięgły - Biuro Tłumaczeń przysięgłych oraz specjalistycznych

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

Regulamin

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ PRZEZ FIRMĘ TŁUMACZ§1

TŁUMACZENIA PISEMNE

Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego liczy 1500 znaków przetłumaczonego tekstu, a tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków. Liczbę znaków oblicza komputer ("znaki ze spacjami"). Stawki za tłumaczenia pisemne w różnych trybach zawarte są w załączniku Cennik. Do cen netto należy doliczyć 23% VAT. Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zlecenia. Zamówienia na tłumaczenia można składać osobiście w siedzibie biura, mailem lub za pomocą formularza zlecenia na stronie internetowej www.tlumacz.pl. Każdorazowo przesłanie formularza zlecenia drogą elektroniczną lub wypełnienie go i podpisanie osobiście oznacza, iż Klient akceptuje Zasady Wykonywania Tłumaczeń, jak również termin i warunki cenowe oraz orientacyjną liczbę stron. Zamówienia na tłumaczenia można składać 7 dni w tygodniu i 24 h. na dobę za pośrednictwem systemu extranetowego, jednak termin realizacji zleceń złożonych poza godzinami pracy biura (8.00-17.30) oraz w dni wolne od pracy zaczyna się liczyć od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. Przyjęcie zlecenia do realizacji poprzedzone jest wykonaniem wyceny zawierającej przewidywaną liczbę stron tłumaczenia. Ilość stron rzeczywistych może różnić się o 1 w przypadku tekstów krótkich (do 8 stron) oraz o 10% w przypadku tekstów dłuższych.

§2

REKLAMACJE

Reklamację tłumaczenia należy zgłosić w ciągu 7 dni od momentu otrzymania tłumaczenia. Reklamacja powinna mieć formę pisemną oraz zawierać konkretne odniesienia do błędów terminologicznych, gramatycznych, ortograficznych itp. lub pominiętych fragmentów tekstu. Biuro tłumaczeń Tlumacz niezwłocznie przekaże uwagi Klienta osobie, która wykonywała tłumaczenie, w celu ustosunkowania się do zastrzeżeń, a następnie dokonana zostanie korekta tłumaczenia, w najkrótszym możliwym terminie ustalonym z Klientem. Klient otrzyma także rabat na tłumaczenie w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru usterek. Rabat nie może przekroczyć wartości tłumaczenia netto określonej przed zgłoszeniem reklamacji.

§3


ANULOWANIE ZLECEŃ NA TŁUMACZENIA PISEMNE


O anulowaniu zlecenia na tłumaczenie pisemne należy poinformować na piśmie, w formie wiadomości tekstowej, maila lub faksu. Tłumacz natychmiastowo przerwie pracę, jeżeli anulowanie nastąpiło w godzinach pracy Biura lub pierwszego dnia roboczego po dokonaniu anulowania, jeżeli nastąpiło ono poza godzinami lub dniami pracy Biura. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za już wykonaną część zlecenia. Przetłumaczone strony zostaną przekazane Klientowi. Jeżeli anulowanie zlecenia nastąpi przed przekazaniem materiału źródłowego do tłumacza, Klient nie zostanie obciążony żadną opłatą za zlecenie.

§4

PUBLIKACJA TEKSTÓW

W przypadku przeznaczenia tłumaczenia do publikacji, Klient powinien poinformować o tym Biuro Tłumaczeń Tlumacz przy składaniu zlecenia i wnieść dodatkową opłatę weryfikacyjną w wysokości 50% wartości tłumaczenia. W innym razie Tlumacz nie poniesie odpowiedzialności za ewentualne usterki tekstu wykryte po jego opublikowaniu. Klient uzyskuje prawa autorskie do tłumaczeń wykonanych przez Tlumacz w momencie opłacenia faktury.

§5

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne odbywają się w blokach czterogodzinnych. Klient wnosi opłatę za każdy zaczęty blok. Jeżeli zlecenie odbywa się w miejscu zamieszkania tłumacza, Klient nie wnosi żadnych dodatkowych opłat za czas i koszt dojazdu wykonawcy. W innym przypadku Klient ponosi koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania tłumacza, w wysokości ustalonej z Biurem Tłumaczeń przed zleceniem.

§6

ANULOWANIE ZLECEŃ USTNYCH

W większości przypadków tłumaczenie ustne można anulować bez ponoszenia kosztów na 48 godzin przed jego rozpoczęciem. Warunki pracy tłumaczy języków II i III grupy językowej są ustalane indywidualnie. Jeśli odwołanie następuje w czasie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem zlecenia, Klient zobowiązany jest do zapłacenia za 1 blok pracy tłumacza.


§7

POUFNOŚĆ

Tlumacz zobowiązuje się zachowywać zasadę poufności wobec wszelkich tekstów i materiałów pomocniczych otrzymywanych od Klientów oraz wszelkich informacji uzyskiwanych podczas tłumaczeń ustnych. Na życzenie Klientów podpisujemy osobne Klauzule Poufności.


§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TLUMACZ

Tlumacz zobowiązuje się stosować zasadę należytej staranności podczas wykonywania wszelkich zleceń na rzecz Klienta. Odpowiedzialność Tlumacz za szkody lub straty wynikające z niewłaściwego lub nieterminowego wykonania zlecenia ograniczają się do wysokości wartości zlecenia netto, określonego podczas wyceny lub na fakturze. Tlumacz nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej (awarie sprzętu, łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie energii), za publikację przetłumaczonych tekstów bez ich weryfikacji oraz za tłumaczenia wykonane w trybie superekspresowym.


§9

INNE

Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszymi Zasadami, Cennikiem oraz ewentualnymi odrębnymi Umowami z Klientami są regulowane przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.